विध्यालय खर्च ・प्रवेश निर्देशिका

वार्षिक बिद्यलय शुल्क

आवेदक शुल्क भर्ना शुल्क शिक्षक शुल्क शैक्षिक सामाग्री शुल्क शिक्षा बिद्यार्थी लागत जम्मा
20,000\ 60,000\ 540,000\ 30,000\ 50,000\ 700,000\

☆डेढ बार्षिक पाठ्यक्रमको जम्मा १,०१०,००० येन । २ बर्षीय पाठ्यक्रमको जम्मा शुल्कको १,३२०,००० येन ।

☆अल्पकालीन पाठ्यक्रम अथवा त्रैमासिक पाठ्यक्रमको १५५.००० येन लिइने छ ।
(भर्ना शुल्क, शिक्षक शुल्क, शैक्षिक सामग्री शुल्क, शिक्षा वृद्धि लागत )

 

 

छात्रवृति प्रणाली

■निजि अर्ध प्रबन्ध भएका अन्तर्रास्ट्रिय बिद्यार्थीलाइ होनार्स छात्रवृती (जापानिज भाषा संस्थान- जसको )

छात्रवृती प्राप्त बिद्यार्थीले मासिक ३०,००० येन (बार्षिक ३६०,००० येन) प्राप्त गर्नेछन्।

 

■Pन पी ओ ल्ष् -एसिया छfत्रवृत्ती सन्स्थान ली सू ह्युन्

छत्रबृती प्रप्त विद्यार्थीले पन्च महिने छत्रबृत्ती स्वोरुप य १००००० प्रप्त गर्नेचन्

 

■Kyouritsu Maintenance छात्रवृती कोष

छात्रवृतीको लागि छनौट भएका बिद्यार्थीले मासिक ६०,००० येन (बार्षिक ७२०,००० येन) प्राप्त गर्नेछन ।

 

 

प्रवेश अबेदन्

प्रवेश आबेदन पाठ्यक्रम वर्ष भर्ना अबधि
अप्रिल १ वर्ष - २ वर्ष सेप्टेम्बेर १ - नोवेम्बेर १५
अक्टोबर १ वर्ष ६ महिना मार्च १ - मे १५

☆अल्पकालीन पाठ्यक्रमको लागि वर्षको जुन कुनै बेला आबेदन लिइने छ ।

 

 

भर्ना सम्बन्धि जानकारी र कागजात डाउनलोड

■आवस्यक कागजात
■कागजात डाउनलोड
Adobe Reader GetAdobe Reader

 

 

भर्ना प्रकृया

1 बुझाउनुपर्ने कागजात ☆कृपया रेक्रुइत्मेन्ट जानकारी को लागि आवस्यक कागजातमा हेर्नुहोला
 
2 स्क्रीनिङ  
 
3 भर्ना निश्कर्श  
 
4 तिर्नुपर्ने स्क्रीनिङ शुल्क(\15,000)※1  
 
5 आध्यागमन अद्द्दा म आबेदन ☆सफल आबेदक को हित्मा हामी योग्यता प्रमान्पत्रको लागि बसाईसराइ अदादा म अबेदन दिन्छौ
 
6 योग्यता प्रमान्पत्र को नतिजा को सुचन ☆योग्यता प्रमान्पत्र को लागि गरिएको आबेदन को नतिजा बारे हामी सुचना प्रदन गर्छौ
 
7 तिर्नुपर्ने स्कुल खर्च (धितो पत्र र :jLs[lt पत्र बुझाउनुपर्ने :) ※2 ☆बिद्यलय शुल्क भुक्तनिको पुस्ती भएपछी हामी योग्यता प्रमान्पत्र तथ स्विकृतिपत्र पठाउने छौ
 
8 भिसा आबेदन ☆कृपया जापानीज राज्दुताबासमा राहदानी आबेदन दिनुहोला अथवा आफ्नै देश्मा योग्यता प्रमन्पत्र,राहदानी तथ स्विकृतिप्रप्त को सहयोग लिएर प्रवेश फरम सएमबिएन्धी परमर्शा लिनुहोल
 
9 भिसा प्राप्ती  
 
10 जापान आगमन  

※1 स्कुल र सेन्दाइ अध्यगमन बिभागको स्क्रीनिङ सुल्क फिर्ता गर्ने प्राब्धन छैन ।

※2 भिसा नपाईएको खण्डमा असुइकर पत्र देखाएर भुक्तनी फिर्त लिन सकिने छ