विद्यालयको ढाचा

 • विद्यालयको नामः सेन्दाई इण्टरनेशनल स्कुल अफ जापन
 • विद्यालय प्रमुखको नामः इमाए तोसिफुमी
 • विद्यालयको ठेगानाः मियागिकेन सेन्दाइसी आओवाकु खाक्योइन् १-३-१
 • विद्यालयको फोन नम्बरः ०२२२२४६५०९
 • फ्याक्स नम्बरः ०२२२२४६५१७
 • स्थापना मितिः १९९२ साल ७ महिना

 

 

 

स्कुल भवन

 • स्कुल भवन
  • हाम्रो विद्यालय शाखाँ को सातौँ तल्लामा रहेको छ ।हाम्रो स्कुल पुग्न साह्रै सजिलो छ र सेन्दाई
  • इस्टेसन बाट मात्रै ५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ ।

 

 

 

कक्षाकोठा

 • तपाईं हाम्रो कक्षकोठामा अत्याधुनिक सुविध सहित का जापानीज सिक सिक्नसक्नुहुन्छ जस्तै: अडियोविसुअल्,कम्प्युटर र वाईफाई ।
 • कक्षाकोठा

  कक्षाकोठा

 • कम्प्युटर कोठा

  कम्प्युटर कोठा

 • लबी

  लबी

 • वाईफाई

  वाईफाई

 

 

 

हाम्रा सुविदाहरु

 • तपाईंहरुले निम्न उल्लेखित सुविदहरु हाम्रो साखाँ स्कुलमा उपभोग गर्न सक्नुहुने5,,टोहोकु कम्प्युटर कलेज ।.
 • क्यन्टिन

  क्यन्टिन

 • नर्से अफिश

  नर्से अफिश

 • सौचालय

  सौचालय

 • उन्डरग्रोउन्ड साईकल रख्ने ठाउँ

  उन्डरग्रोउन्ड साईकल रख्ने ठाउँ

 • लिफ्ट

  लिफ्ट

 • स्कुल बजार

  स्कुल बजार

 • विद्यार्थी बैठककोठा

  विद्यार्थी बैठककोठा

 

 

 

छात्राबास

 • छात्राबास
  • छात्राबासको व्यवस्था विदेशी विधार्थीको लागि मात्रै लागु गरियको छ,यदी विधार्थीहरु आफै बस्न चाहेँमा स्कुलले अपार्ट्मेन्टको व्यवस्था मिलाईदिइनेछ,बासस्थान व्यवस्थाको लागि व्यवस्थापन समितिमा सम्पार्क गराईदिनुहोला

 

 

छात्राबासको संक्षिप्त विवरण

स्थान षिमिजुनुम, मियगिनो-कु, सेन्दाइ , मियगी (स्कुलबाट १५ मिनट साईकलमा)
कोठाको बनोट

व्यक्तिगतकोठा (तीनवोटा)तीनजानालाई जापानीज कोठा ३ ततमी म्यट सहित

;dfg ठाउँ:

सुत्नेकोठा अनि e.Gछाकोठा गयाँस हिटर र तातो पानी सहित्-नुहाउनेकोठा-मनतातो पानी सहित्को वेस्ट्र्न शौचालय-सावरकोठा-बल्कोनी

सुविदाहरु

व्यक्तिगतकोठा : ऐर कन्डिसनर ・पलङ

;dfg :व्यक्तिगत कम्प्युटर ・टेलिभिजन ・सुत्नेकोठामा फृज ・लुगा धुने कोठामा लुगा धुने मेसिन ・ साईकल रख्ने ठाउँ

 

 

छात्राबास सुल्क

प्रवेश शुल्क

(प्रवेश गर्दा मात्रै)

समान सेवा शुल्क

(मासिक)

बस्ने र खाने सुल्क

(मासिक)

प्रवेश गर्दा बुजाउनुपर्ने रकम

(जम्मा)

20,000 35,000 25,000 200,000

(जापानीज एन्)

※अप्पार्ट्मेन्ट लिनेहारुको लागि यो नियम लागुहुने छ

※प्रवेश गर्दा बुजाएको रकममा ६ महिनको प्रवेश सुल्क, बस्ने र खाने सामान सेवा सुल्क समेटिएको हुन्छ ।

※पहिलो ६ महिना सकिएपछी प्रत्यक महिनको अन्त्यमा आर्को महिनको बस्ने सुल्क बुझाइसक्नुपर्ने छ ।

उदाहरण: अक्टोबर(१०) महिनको सुल्क सेप्टेम्बर(९) महिनको आन्त्य सम्ममा बुझाइ सक्नु पर्नेछ।

 

 

विद्यालयको नग्सा